KULLANICI VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MESAFELİ SATIŞ KOŞULLARI

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI‘nın, ALICI‘ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2- KURUM BİLGİLERİ

Ünvan: ELP YAYINLARI ve DİL HİZMETLERİ (Aşağıda Eğitim Kurumu olarak anılacaktır.)

Adres: Fişekhane Cad. No:5 Carousel AVM -2B Katı 34158 Bakırköy / İSTANBUL

Telefon: 02126604343

E-posta: info@elp.com.tr

2.1 ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.elp.com.tr sitesinden ödeme yapan yada üyelik alan  kişinin, ödeme yaparken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

İş bu sözleşmenin konusu, Şirket’e ait www.elp.com.tr  alan adı kullanılarak ‘’Siteden Al Satış̧ Modeli’’yle gerçekleştirilen alım-satımlara ilişkin olarak; 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili yasal mevzuat hükümleri gereğince ŞİRKET ve ALICI’nın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanması ve üye alıcıların Şirket’e ait internet sitesinin kullanımına dair yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

 

 

 

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, Madde 3′te belirtilen sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

MADDE 5 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, ÜCRET VE ÖDEME ŞARTLARI 

5.1 Öğrenci ASENKRON ya da SENKRON Eğitim Şeklinde yapılacak olan İngilizce Eğitim Programına kayıt yaptırmıştır. Eğitim ücreti, Ders saati süresi ve Eğitim süresi öğrencinin  satın almış aldığı paket üzerinde belirtilmiştir.

5.2 Eğitim Kurumu Eğitim Ücretini öğrencinin satın aldığı eğitim paketi üzerinde ilan etmiştir.

MADDE 6 – ÖĞRENCİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1 Öğrenci eğitim kurumunun disiplin yönetmeliğine uymayı kabul eder.

6.2 Üyelere ait kişisel bilgilerin veya kayıtların Şirket’in özenine rağmen üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde, üyeler Şirket’in bundan kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bununla birlikte, Şirket’in güncel veri koruma mevzuatı çerçevesinde gerekli düzenleme ve değişiklikleri yapma hak ve yetkisi mevcuttur.

6.3 Üyeler, Şirket’e ait internet sitesinin içeriğini, ara yüzünü, datalarını ve burada yer alan bilgileri, kİşmen veya tamamen Şirket’in yazılı rızası olmadan kopyalayamaz, başka datalara aktaramaz ve bu dataları 3. Kişilerin erişimine ve kullanımına açamazlar.

 

6.4. Üyeler, üye olurken vermiş oldukları tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, bunların yanlış, eksik veya yanıltıcı olmasından dolayı kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan sorumlu olduklarını, bilgilerinde değişiklik olması halinde anında Şirket’i bu durumdan haberdar edeceklerini, Şirket’in bu yönde uğrayabileceği her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, kendileri tarafından belirlenen ve kendilerine ait kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden sorumlu olduklarını, bunların kendi kusurları veya ihmalleri neticesinde üçüncü kişilerin eline geçmesi ve/veya bu sebeple uğrayabilecekleri her türlü zarar dolayİşıyla, Şirket’in herhangi bir hukuki sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

6.5 Senkron ve asenkron video derslerin iadesi hususunda şirket politikamız aşağıda ki gibidir ;

  • Üyeden iade talebi gelmiş ve üyenin sistemine yüklenmiş olan senkron ve asenkron video dersler hiçbiri kullanılmamış/izlenmemiş İşe ve üye Tüketici mevzuatına göre CAYMA süresi içerİşinde iade talebinde bulunmuş İşe, üye tarafından ödenen ücretin %90’ı ( Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 56.maddesi ) üyeye 30 gün içerisinde iade edilir. Üyenin ödeme yaptığı hesabına iade gerçekleştirilir eğer bu hesaba ulaşılmasında sorun yaşanır İşe PTT üzerinden üyenin ücreti iade edilir.
  • Üyeden iade talebi gelmiş ve üyenin sisteme yüklenmiş olan senkron ve asenkron video derslerin 30 dakika ve fazlasını izlemiş olması durumunda Senkron ve asenkron video dersler elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler olduğundan, ALICI söz konusu hizmetlere ilişkin cayma hakkını kullanamaz.
  • Üyeden iade talebi gelmiş ve üyenin sistemine yüklenmiş olan senkron ve asenkron video derslerin 30 dakika ve fazlasını izlemiş olması rağmen, üyenin kendi alt yapısından kaynaklı teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen bozulmaları öne sürerek cayma hakkını kullanamayacaktır. Bu hususta ALICI’nın, ‘Siteden Al Satış Modeli’’ ile yaptığı senkron ve asenkron video ders alımlarında internet sitesinde yer alan örnek  dersleri izleme olanağı her zaman bulunduğundan, hizmetin içeriğini ve niteliğini bilmediğini iddia ederek de cayma hakkını kullanamayacaktır.

 

 

 

MADDE 7 – SATICININ HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

7.1. Satıcı, satmak İştediği ürün ve/veya hizmetleri satmasını engelleyecek maddi, ekonomik ve hukuki bir engelinin bulunmadığını, mevzuattan doğan yükümlülüklerine uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

                                                                                                    

7.2. Taksitli satışlarda, ALICI’nın taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, SATICI’nın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 17-19 maddeleri ve diğer ilgili mevzuat uyarınca, henüz vadesi gelmemiş kalan borcun ve taksitlerin tümünün ifasını talep etme hakkı saklıdır.

 

7.3. ŞİRKET, üyelere veya 3. Şahıslara bildirimde bulunmadan, İş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman derhal feshedebilir ve internet sitesi de dahil olmak üzere tüm teknik ve teknolojik altyapının işletilmesini durdurabilir veya bu hizmeti tüm üyelere e-posta yolu ile bildirme koşulu ile başka bir alt yapı ile gerçekleştirebilir.

 

 

 

7.4. ŞİRKET sitenin, azami devamlılıkta ve işlerlikte hizmet vermesi için üzerine düsen özeni gösterecek olup, bu hizmetin kesintisiz olması manasına gelmemektedir. İnternet ortamından kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmelerden, doğal afetler (deprem, sel, fırtına, yıldırım, yangın, vs.) sonucu kaynaklanan altyapİşal kaynaklı gecikmelerden ve doğabilecek bilgi kayıplarından, üyelerden kaynaklanan hatalı işlemlerden ve bunun gibi kusuru bulunmayan olumsuzluklardan ve zararlardan dolayı sorumlu değildir.

 

7.5. Şirket’in internet sitesinde yer alan ve reklam amaçlı veya başka sitelere girişe izin verilmesine yönelik konulmuş olan linklerin, üyeler veya 3.sahİşlar tarafından ziyaret edilmesi nedeniyle meydana gelecek zararlardan dolayı Şirket’in sorumluluğu yoktur. ŞİRKET bu sitelerin içeriğinin güvenilirliği konusunda hiçbir taahhütte bulunmadığı gibi, siteyi ziyaret etmeleri sebebiyle üyelerin ve 3.kİşilerin karşılaşacakları olumsuz sonuçlardan da sorumlu değildir.

 

7.6. Şirket’in, üyelere ait tüm içerikleri başka sitelerde veya ticari amaçla faaliyet gösteren başka yerlerde kullanmak için, 3. Kişilerle anlaşma yetkİşinin bulunduğunu, ilan ve hak sahibi üyeler kabul, beyan ve taahhüt ederler. İş bu madde hükmü ile üyeler Şirket’e bu konuda açık yetki vermektedirler.

 

7.7. ŞİRKET, faaliyet gösteren tüzel kişi üyelerin İş yerlerini denetim amaçlı ziyaret edebilir. ALICI’nın daha iyi hizmet almasını sağlamak ve yararlarını korumak, üyelerin faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olmak için yapacağı bu denetimlerde üyelerden bilgi ve belge talep edebilir. Tüm üyeler bu durumu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 

7.8. Sözleşmeye aykırılık hallerinde Şirket’in maddi-manevi zararının tazminini talep hakları saklıdır. İşbu sözleşme ‘Site’ nin herhangi bir sebeple yayınının durması veya durdurulması halinde durma süresince askıda addolunur. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için üyeler tazminat talebinde bulunamaz. Site tarafından bu hususunda “telafi/yerine” içerikleri ile paylaşımı ayrı olarak yapılabilir.

 

7.9. Üyelerce, yasal mevzuata uyulmadığının, İş bu sözleşme hükümlerinden birinin ihlal edildiğinin veya site kurallarına uyulmadığının kendine ihbar olunması veya ŞİRKET tarafından tespit edilmesi halinde, ŞİRKET ihtara gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin her zaman tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih ederek veya fesih etmeden üyelerin üyeliğini dondurma, kİşıtlama, sonlandırma, onlarla ilişkili dosya, belge, içerik, yorum ve bilgileri silme hakkına haizdir. Bu durumlarda üyelerin ŞİRKET ‘te mevcut bir alacağının bulunması halinde, ŞİRKET muhtemel bir zarardan mahsup etmek amacıyla bu parayı tam güvenceli hesabında 60 gün bloke edebilir. Tüm üyeler Şirket’in bu yetkilerini peşinen kabul ederler.

 

7.10. Sitenin ŞİRKET tarafından faaliyetinin tamamen durdurulması yani sitenin kapatılması durumunda, İş bu sözleşme hiçbir ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Bu durumda ŞİRKET işini, ticari ortaklığını ve site alan adını değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı ile yürütmeye yetkili olup, bu faaliyetleri İş bu sözleşme kapsamında değerlendirilemeyeceği gibi, bu sözleşmeye herhangi bir etkisi de olmayacaktır.

MADDE 7 – GİZLİLİK POLİTİKASI

ŞİRKET, üyelere ait edindiği kişİşel bilgilerin tamamını, işbu sözleşmenin ve eklerinde yer alan sözleşmelerin (özellikle ‘’Gizlilik Politikası’’ sözleşmesinde) ve/veya ‘’Kişİşel Bilgiler Olur Metni’ ’nin içinde yer alan hükümler uyarınca kullanacak, saklayacak ve 3.kİşilerle paylaşacaktır. İş bu madde ALICI ve SATICI tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilir.

 

MADDE 8 – KİTAP GÖNDERİMİ

ELP DİL YAYINLARI ürünlerini Aras Kargo ile yapmaktadır. Siparişiniz ortalama 1-3 iş günü içerisinde kargoya teslim edilir. Tahmini teslimat süresi iş günü üzerinden hesaplandığı için, belirtilen süreye hafta sonu ve resmi tatiller dahil değildir. Hafta sonu ve tatillerde vermiş olduğunuz siparişleriniz, ilk iş gününde işleme alınıp; 1-5 iş günü içerisinde kargoya teslim edilmeye başlanır.